1. ใบขนสินค้าขาออก

2. รายการราคาสินค้า

3.ใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี)

4. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ถ้ามี)

5. เอกสารอื่นๆ เช่น รายการ เอกสารส่วนประกอบ เป็นต้น

Credit: https://blog.boxme.asia

Categories:

Tags: