การนำเข้าและส่งออกสินค้าต้องเสียภาษีหรือ Customs Duty หรือที่เรียกกันว่าภาษีอากร ซึ่งหมายถึง รายได้ของประเทศที่กฎหมายกำหนดให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีจากการนำเข้าหรือส่งออกของต่างประเทศ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรตลอดจนกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอากรศุลกากร

Categories:

Tags: